Sử dụng Mailchimp để tự động gửi bản tin RSS

Sử dụng Mailchimp để tự động gửi bản tin RSS

Bên cạnh Feedburner cho phép bạn gửi những bài viết mới nhất tới người đọc,...
Hướng dẫn lấy Favicon của một Website bất kỳ

Hướng dẫn lấy Favicon của một Website bất kỳ

Favicon là 1 một biểu tượng (icon) bên cạnh địa chỉ trang web (URL) trên...
Giới hạn số dòng văn bản được hiển thị sử dụng CSS

Giới hạn số dòng văn bản được hiển thị sử dụng CSS

Trong khi thiết kế, chỉnh sửa giao diện, viết nội dung Blog, nếu bạn muốn...
Tự động thêm thẻ Alt và Title cho hình ảnh bằng tiêu đề bài viết Blogspot

Tự động thêm thẻ Alt và Title cho hình ảnh bằng tiêu đề bài viết Blogspot

Trước đây, mình đã giới thiệu bài viết Thêm thẻ Alt và Title cho hình ảnh...
Tự động thêm nội dung và liên kết cho CSS class với Jquery

Tự động thêm nội dung và liên kết cho CSS class với Jquery

Nếu trong bài viết hoặc Blog có nhiều nội dung trùng nhau, mà bạn không...
Khắc phục lỗi chặn CSS cho Google Font

Khắc phục lỗi chặn CSS cho Google Font

Nếu những font mặc định được cung cấp sẵn (có trên các Hệ điều hành)...