Mặc định Jekyll không được cài đặt sẵn breadcrumb, để thêm vào Blog bạn làm theo hướng dẫn bên dưới

Demo

Thêm file breadcrumbs.html

Trong thư mục _includes, tạo file mới tên breadcumbs.html với nội dung:

<div class="breadcrumbs"> <div class="breadcrumbs-home"> <a href="/" title="Home">Home</a><span class="arrow"></span></div><div> <a href="/jekyll" title="jekyll">Jekyll</a><span class="arrow"></span></div> </div> 

Chú ý: Breadcrumbs này sẽ lấy các chuyên mục categories trong phần khai báo front matter của bài viết, ví dụ:

--- categories: [jekyll, cat1, cat2, cat3] ... --- 

Khi đó Breadcrumbs có dạng Home/ Jekyll/ Cat1/ Cat2/ Cat3, bạn cũng có thể sắp xếp lại theo thứ tự bằng cách thay đổi trật tự các chuyên mục trong categories

Chỉnh sửa layout bài viết

Trong thư mục _layouts, chỉnh sửa file post.html (là file hiển thị bố cục bài viết), tìm dòng code tương tự:

<article class="post" itemscope itemtype="https://schema.org/BlogPosting"> 

Chèn đoạn code sau bên ngay bên dưới:

 {% include breadcrumbs.html %} 

Lưu lại file, lưu ý là bạn có thể thay đổi vị trí đặt breadcrumbs (là vị trí đặt dòng code bên trên) cho phù hợp

Thêm CSS

Để trang trí cho đẹp thì bạn thêm CSS sau vào file .css của Jekyll blog

.breadcrumbs{margin-bottom:15px} .breadcrumbs>div{padding:6px 20px;background:#FFF;position:relative;display:inline-block;border:1px solid #EBEBEB;font-size:15px;color:#3E3E3E} .breadcrumbs-home{background:#f1f1f1} .breadcrumbs .arrow:before{content:"";right:-10px;position:absolute;top:-1px;right:-13px;width:0;height:0;border-style:solid;border-width:18px 0 17px 13px;border-color:transparent transparent transparent #fff;z-index:100} .breadcrumbs .arrow:after{content:"";position:absolute;top:-1px;right:-14px;width:0;height:0;border-style:solid;border-width:18px 0 17px 13px;border-color:rgba(0,0,0,0) rgba(0,0,0,0) rgba(0,0,0,0) #eee;z-index:10} .breadcrumbs> div:nth-child(1){background:#f1f1f1} .breadcrumbs> div:nth-child(1) .arrow:before{border-left-color:#f1f1f1} @media screen and (max-width:600px){.breadcrumbs{display:none}} 

Cuối cùng là xem kết quả Demo