Đối với những Blog có số lượng bài viết lớn thì việc sử dụng plugin phân trang là cần thiết, để người đọc có thể nhanh chóng truy cập vào bài viết cần tìm.

Hướng dẫn thêm plugin phân trang cho blog Jekyll <>

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn sử dụng plugin jekyll-paginate để tạo phân trang cho Blog

#1. Cài đặt plugin jekyll-paginate

Bạn có thể xem thêm plugin này tại đây.
Xem thêm Hướng dẫn cài đặt Gem trên Windows, Cài đặt Jekyll trên Windows

  • Mở file gemfile trog thư mục gốc của Blog, thêm dòng:
gem 'jekyll-paginate' 
  • Mở file _config.yml trong thư mục gốc của Blog, thêm dòng - jekyll-paginate vào vị trí như dưới:
gems: - jekyll-archives - jekyll-paginate 
  • Đối với Blog Jekyll trên localhost thì làm bước này, còn nếu Blog của bạn trực tiếp trên Github thì không cần làm bước này. Mở command promp (CMD), dùng lệnh để truy cập vào thư mục gốc của Blog. Sau đó chạy lệnh sau:
gem install jekyll-paginate 
  • Mở file index.html trong thư mục gốc của Blog, thêm code giống bên dưới:
{% for post in paginator.posts %} # code hiển thị bài viết trên trang index... {% endfor %} {% include paginator.html %} 

#2. Thêm file paginator.html

Trong thư mục _include, tạo một file có tên paginator.html. Nội dung của file này tùy thuộc vào các mẫu bên dưới:

- Style 1: mẫu giống như hình

Hướng dẫn thêm plugin phân trang cho blog Jekyll

Nội dung file paginator.html:

 {% if paginator.total_pages > 1 %} <nav class="pagination"> {% comment %} Link for previous page {% endcomment %} {% if paginator.previous_page %} {% if paginator.previous_page == 1 %} <a href="{{ base_path }}/">{{ site.data.ui-text[site.locale].pagination_previous | default: "&laquo; Prev" }}</a> {% else %} <a href="{{ base_path }}/page{{ paginator.previous_page }}/">{{ site.data.ui-text[site.locale].pagination_previous | default: "&laquo; Prev" }}</a> {% endif %} {% else %} <a href="#" class="disabled"><span aria-hidden="true">{{ site.data.ui-text[site.locale].pagination_previous | default: "&laquo; Prev" }}</span></a> {% endif %} {% comment %} First page {% endcomment %} {% if paginator.page == 1 %} <a href="#" class="current">1</a> {% else %} <a href="{{ base_path }}/">1</a> {% endif %} {% assign page_start = 2 %} {% if paginator.page > 4 %} {% assign page_start = paginator.page | minus: 2 %} {% comment %} Ellipsis for truncated links {% endcomment %} <a href="#" class="disabled">&hellip;</a> {% endif %} {% assign page_end = paginator.total_pages | minus: 1 %} {% assign pages_to_end = paginator.total_pages | minus: paginator.page %} {% if pages_to_end > 4 %} {% assign page_end = paginator.page | plus: 2 %} {% endif %} {% for index in (page_start..page_end) %} {% if index == paginator.page %} <a href="{{ base_path }}/page{{ index }}/" class="current">{{ index }}</a> {% else %} {% comment %} Distance from current page and this link {% endcomment %} {% assign dist = paginator.page | minus: index %} {% if dist < 0 %} {% comment %} Distance must be a positive value {% endcomment %} {% assign dist = 0 | minus: dist %} {% endif %} <a href="{{ base_path }}/page{{ index }}/">{{ index }}</a> {% endif %} {% endfor %} {% comment %} Ellipsis for truncated links {% endcomment %} {% if pages_to_end > 3 %} <a href="#" class="disabled">&hellip;</a> {% endif %} {% if paginator.page == paginator.total_pages %} <a href="#" class="current">{{ paginator.page }}</a> {% else %} <a href="{{ base_path }}/page{{ paginator.total_pages }}/">{{ paginator.total_pages }}</a> {% endif %} {% comment %} Link next page {% endcomment %} {% if paginator.next_page %} <a href="{{ base_path }}/page{{ paginator.next_page }}/">{{ site.data.ui-text[site.locale].pagination_next | default: "Next &raquo;" }}</a> {% else %} <a href="#" class="disabled"><span aria-hidden="true">{{ site.data.ui-text[site.locale].pagination_next | default: "Next &raquo;" }}</span></a> {% endif %} </nav> {% endif %} 

Thêm CSS:

.pagination{text-align:center;}.pagination a.current{color:red;border:solid red 1px;pointer-events:none;cursor:not-allowed;}.pagination a.disabled{color:#dee0e1;pointer-events:none;cursor:not-allowed;border: none;padding: 3px 0;}.pagination a {border: solid #ddd 1px;padding: 3px 5px;line-height: 1.8em;} 

- Style 2: mẫu giống như hình

Hướng dẫn thêm plugin phân trang cho blog Jekyll

Nội dung file paginator.html:

<nav class="pagination" role="navigation"> {% if paginator.previous_page %} <a class="newer-posts" href="{{ paginator.previous_page_path }}">Newer</a> {% endif %} <span class="page-number">Page {{ paginator.page }} of {{ paginator.total_pages }}</span> {% if paginator.next_page %} <a class="older-posts" href="{{ paginator.next_page_path }}">Older</a> {% endif %} </nav> 

Thêm CSS:

nav.pagination{padding-top:5.625rem;padding-bottom:5.625rem;text-align:center}nav.pagination .newer-posts,nav.pagination .older-posts,nav.pagination .page-number{font-size:0.875rem;display:inline-block;padding:0.625rem 1.25rem;border-radius:0.1875rem;color:black;border:0.125rem solid black}nav.pagination .newer-posts:hover,nav.pagination .older-posts:hover{border:0.125rem solid #e51843;color:#e51843}nav.pagination .newer-posts.faded,nav.pagination .older-posts.faded{color:gray;border:0.125rem solid gray}nav.pagination .newer-posts.faded a,nav.pagination .older-posts.faded a{color:gray}nav.pagination .newer-posts .fa{margin-right:0.625rem}nav.pagination .older-posts .fa{margin-left:0.625rem}