Nén file HTML là một cách tinh chỉnh để cải thiện tốc độ của Blog, bằng cách xóa bỏ những khoảng trống, những thẻ không cần thiết trong file HTML.

1. Bước 1

Download file compress.html.zip bản mới nhất của penibelst tại đây. Bung nén được file compress.html, copy file này vào thư mục _layout của Blog.

2. Bước 2

Mở file default.html trong thư mục _layout, thêm lên trên cùng đoạn code như dưới:

--- layout: compress --- 

3. Bước 3

Mở file _config.yml trong thư mục gốc và thêm vào đoạn sau:

# html minify compress_html: clippings: all comments: ["<!-- ", " -->"] endings: all ignore: envs: [local] blanklines: false profile: false startings: [html, head, body] 

Các giá trị bạn có thể tham khảo tại đây