Để tăng tốc độ trang blog, mặc định bạn có thể không cho phép tải comment Disqus. Khi người đọc muốn comment chỉ cần click vào nút “Add/Load comments” (Thêm/tải comment) là hệ thống comment sẽ được tải về.
Xem DEMO

Bước 1

Trong thư mục _include tạo file có tên disqus_comments.html với nội dung:

 <div id="disqus_thread"> <a class="comment-btn" href="#" onclick="disqus();return false;" role="button" rel="nofollow">Add/Load Comments</a> </div> <script type="text/javascript"> var disqus_shortname = "trucnt"; var disqus_loaded = false; function disqus() { if (!disqus_loaded) { disqus_loaded = true; var e = document.createElement("script"); e.type = "text/javascript"; e.async = true; e.src = "//" + disqus_shortname + ".disqus.com/embed.js"; (document.getElementsByTagName("head")[0] || document.getElementsByTagName("body")[0]) .appendChild(e); } } </script> 

Chú ý thay trucnt bằng tên trên Disqus (shortname), xem thêm cách đăng ký Disqus hướng dẫn đăng ký Disqus

Bước 2

Trong thư mục _layout, mở file posst.html để chỉnh sửa. Phía dưới cùng thêm dòng bên dưới (vị trí có thể thay đổi tùy theo bố cục trang bài viết của blog):

<center>{% include disqus_comments.html %}</center> 

Xong, bạn có thể thêm/ chỉnh sửa CSS để trang trí cho button tải comment, hoặc sử dụng:

.comment-btn { color: #fff; background-color: #9E9E9E; padding: 10px; } 

Lưu lại và xem kết quả

DEMO